Våbenloven

Der er meget tale om hvad man må - og IKKE må - i forbindelse med knive og dolke...
Læs nedenfor:

BEMÆRK den nye våbenlov, der kraftigt begrænser brug og besiddelse af kniv og dolk:
Udsnit af den nye våbenlov:
§4:
På offentligt tilgængelige steder, uddannelsessteder, i ungdomsklubber, fritidsordninger og lignende er det forbudt at bære eller besidde kniv eller dolk, medmindre det sker som led i erhvervsudøvelse, til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller har et andet lignende anerkendelsesværdigt formål.
Forbuddet omfatter dog ikke foldeknive med en klinge på højst 7 cm, der ikke kan fastlåses i udfoldet position.

---------

Lov om ændring af våbenloven
(Forbud mod at bære kniv m.v. samt skærpelse af straffen for ulovlig besiddelse af kniv m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1
I lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 67 af 26. januar 2000, som ændret ved § 23 i lov nr. 433 af 31. maj 2000 og § 4 i lov nr. 378 af 6. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 1, affattes således:
»På offentligt tilgængelige steder, uddannelsessteder, i ungdomsklubber, fritidsordninger og lignende er det forbudt at bære kniv eller dolk, medmindre det sker som led i erhvervsudøvelse, til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller har et andet lignende anerkendelsesværdigt formål. Forbuddet omfatter dog ikke foldeknive med en klinge på højst 7 cm, der ikke kan fastlåses i udfoldet position.«

2. § 4, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3 . Justitsministeren kan udstede regler om forbud mod at indføre, ved overdragelse at erhverve, at besidde, bære eller anvende, at overdrage eller at overlade andre besiddelsen af:

1) Skarpe eller spidse våben, hvis klinge overstiger 12 cm, knive med tværstillet greb beregnet til stød, springknive, springstiletter, faldknive, faldstiletter, enhåndsbetjente foldeknive, der er konstrueret således, at de i normal stand kan foldes ud ved brug af én hånd, foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af én hånd, knive, der er konstrueret til at hænge om hals eller skulder, og som fra denne placering kan trækkes ved brug af én hånd, kastestjerner, kasteknive samt kårdestokke og andre tilsvarende våben, der fremtræder som en anden genstand.

§ 14 STK. 3:
Dolke og knive, hvis klinge overstiger 12 cm, kan uanset stk.1, nr. 1, UDEN TILLADELSE, anvendes i erhverv. husholdningsbrug eller ved jagt, lystfiskeri, sportsdykning m.m., hvis de er udformet hertil.
De nævnte våben kan erhverves, besiddes og bæres til den nævnte brug.


2) Andre skarpe eller spidse våben, som ikke kan antages at have noget anerkendelsesværdigt formål.

3) Genstande, der uden at fremtræde som våben eller ammunition er egnede til at anvendes på lignende måde som de i § 1, stk. 1, nr. 4, nævnte genstande.

4) Stoffer, der kan anvendes til fremstilling af de eksplosivstoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1, eller til indfyldning i de i § 1, stk. 1, nr. 4, nævnte genstande.

5) Våben, der er beregnet til at virke lammende, bedøvende eller blændende ved udladning af elektrisk strøm.

6) Laservåben, der er særligt beregnet til som eneste eller som en af flere våbenvirkninger at forårsage permanent blindhed på ubeskyttede øjne.«

3. § 10, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3 . Overtrædelse af § 4, stk. 1 eller 2, straffes med bøde. Straffen kan stige til fængsel i 2 år, når den pågældende tidligere er straffet for overtrædelse af § 4, stk. 1 eller 2. Straffelovens § 81, stk. 1, finder ikke anvendelse.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 31. marts 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.